Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym pragniemy poinformować jak i dlaczego POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie.

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa.
 2. Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 3. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszystkie zbierane przez POLONEZ PLUS sp. z o.o. dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.
 5. Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając z naszych Usług. W zależności od celu przetwarzania wynikających z realizacji usług, z których korzystasz, możemy zbierać różne informacje o Tobie:
  1. Osoby kontaktujące się z nami – zbieramy dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz w celu odpowiedniego załatwienie sprawy. Zbierane dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.
  2. Klienci – zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu w celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji. Przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
  3. Współpracownicy – zbieramy dane osobowe współpracowników (w tym podwykonawców) w celu zamawiania i otrzymywania usług, jak również świadczenia usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
  4. Zbieramy dane w celu nawiązania kontaktu, aby przesłać Tobie informacje o usługach świadczonych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa i jej działalności.
  5. Kontakty biznesowe – zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy.
 6. POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:
  1. świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług,
  2. zapewnienia właściwej obsługi Klienta,
  3. kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych) – maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.
 8. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania przez Ciebie zgody.
 9. Powierzamy dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów, w których zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
  1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją,
  2. podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT,
  3. organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.
 10. W sytuacji, gdy POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy,
  2. Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe,
  3. Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności,
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
 11. W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres [email protected].
 12. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.