Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym pragniemy poinformować jak i dlaczego POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie.

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa.
 2. Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 3. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 4. Wszystkie zbierane przez POLONEZ PLUS sp. z o.o. dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.
 5. Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając z naszych Usług. W zależności od celu przetwarzania wynikających z realizacji usług, z których korzystasz, możemy zbierać różne informacje o Tobie:
  1. Osoby kontaktujące się z nami – zbieramy dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz w celu odpowiedniego załatwienie sprawy. Zbierane dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.
  2. Klienci – zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu w celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji. Przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
  3. Współpracownicy – zbieramy dane osobowe współpracowników (w tym podwykonawców) w celu zamawiania i otrzymywania usług, jak również świadczenia usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
  4. Zbieramy dane w celu nawiązania kontaktu, aby przesłać Tobie informacje o usługach świadczonych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa i jej działalności.
  5. Kontakty biznesowe – zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy.
 6. POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:
  1. świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług,
  2. zapewnienia właściwej obsługi Klienta,
  3. kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych) – maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.
 8. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania przez Ciebie zgody.
 9. Powierzamy dane osobowe innym podmiotom na podstawie umów, w których zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
  1. podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją,
  2. podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT,
  3. organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.
 10. W sytuacji, gdy POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy,
  2. Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe,
  3. Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności,
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
 11. W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres [email protected].
 12. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.